Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, την επίβλεψη και την υλοποίηση δικτύων δομημένης καλωδίωσης, σε κτίρια κατοικιών, γραφείων, επιχειρήσεις ή βιομηχανικούς χώρους, νέων εγκαταστάσεων ή υπό μορφή επεκτάσεων – αναβαθμίσεων.

Μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων με εγγύηση ποιότητας.

Η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης καλύπτει τα εξής:

  • WiFi
  • VoIP
  • IP TV
  • IP CAM
  • Δίκτυο δεδομένων χαλκού
  • Δίκτυο δεδομένων οπτικών ινών

Η δομημένη καλωδίωση χαμηλής τάσης είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του δικτύου σας. Είναι η οργανωμένη συλλογή καλωδίων χαλκού ή οπτικών ινών με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και υλικών σε τοίχους, οροφές, αγωγούς κλπ. που συνδέουν όλο τον εξοπλισμό πληροφορικής του κτιρίου στο τοπικό σας δίκτυο και στο διαδίκτυο.

Οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρίας μας μελετούν και σχεδιάζουν την υποδομή του δικτύου σας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τις κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Με τον σωστό σχεδιασμό η καλωδίωση δικτύου χαμηλής τάσης παρέχει ευελιξία, βελτιστοποιεί το χρόνο απόκρισης και λειτουργίας του δικτύου και μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικές αυξημένες ανάγκες χρήσης χωρίς επιπλέον έξοδα.

Οριζόντια καλωδίωση

Ο όρος οριζόντια καλωδίωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το τμήμα της καλωδίωσης (χαλκού ή οπτικής ίνας) που συνδέει σταθμούς εργασίας, κεραίες wifi, ip τηλεοράσεις, ip κάμερες κλπ. με τους τοπικούς κατανεμητές ορόφου. Τοποθετώντας τον τοπικό κατανεμητή σε ιδανικό σημείο της εγκατάστασης, είτε στον ίδιο όροφο είτε σε ενδιάμεσο όροφο, εξασφαλίζουμε τον περιορισμό που υπάρχει στη μέγιστη απόσταση μέχρι τα απομακρυσμένα σημεία διασύνδεσης, για την ορθή λειτουργία τους.

Κάθετη καλωδίωση

Ο όρος κάθετη καλωδίωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το τμήμα του δικτύου το οποίο παρέχει σύνδεση μεταξύ των τοπικών κατανεμητών του κτιρίου ή των τοπικών κατανεμητών απευθείας με το κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου (CR) και συνήθως υλοποιείται με καλώδιο οπτικής ίνας για τη διασφάλιση μετάδοσης μεγάλου όγκου μεταφοράς δεδομένων με υψηλές ταχύτητες, χωρίς περιορισμούς αποστάσεων. Η συγκεκριμένη καλωδίωση ανάλογα με το έργο μπορεί να αφορά εκτός από τους τοπικούς κατανεμητές του ίδιου κτιρίου ακόμα και ένα σύμπλεγμα ξεχωριστών κτιρίων για διασύνδεση τους με το κεντρικό κατανεμητή (CR).